ประวัติศาสตร์ ม 2

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน  ขอต้อนรับสู่การเรียนรู้เรื่องราวในอดีตสู่โลกปัจจุบัน

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

สรุปทบทวนเนื้อหาม. 2 ม. 3 ช่วง 2

สรุปสังคม/ประวัติศาสตร ม 2 ม 3

สรุปทบทวนวิชาประวัติศาสตร์  ส  22102  ม.2

-ที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์

-ประเทศมองโกเลียอยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง

-รัสเซียล่มสลายประเทศแยกประเทศต่าง ๆ  ออกเป็น  15  ประเทศ  อยู่ในภูมิภาคเอเชียกลาง

-เทือกเขาหิมาลัยกั้นพรมแดนระหว่างเอเชียใต้กับเอเชียตะวันออก

-ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเล

-ภูมิภาคเอเชียตะวันออกมีภูเขาสูงทางใต้และทางตะวันตก  มีทะเลทรายก้างใหญ่ทางเหนือส่งผลดีด้านการป้องกันศัตรูมารุกราน

-พ่อค้าชาวเอเชียใต้นิยมเดินทางมาค้าขายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

-พวกดราวินเดียนเป็นเจ้าของอารยธรรมดั้งเดิมในเอเชียใต้

-ภูมิภาคเอเชียใต้พบกับภัยธรรมชาติอยู่เสมอคือพายุไซโคลน

-ประชาชนส่วนใหญ่ในเอเชียใต้เช่นประเทศนับถือศาสนา

-บริเวณลุ่มแม่น้ำไทยกริส  ยูเฟติสเป็นเขตอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งก่อกำเนิดอารยธรรมสำคัญ

-การที่ชาวเอเชียตะวันตกเฉียงใต้แก่งแย่งดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลทำให้มีแต่ปัญหา

-ภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญด้านสังคมวัฒนธรรม

-การมีพื้นที่ไม่ติดทะเล  ไม่มีสินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดโลก  อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกทำให้เอเชียกลางประสบกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

-เอเชียกลางมีความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับเอเชียตะวันตกเฉียงใต้มากที่สุด

-กำแพงเมืองจีนแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจีนสมัยจักรวรรดิ

-ลัทธิเต๋า  มีแนวคิดใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับธรรมชาติ  ปล่อยทุกอย่างไปตามวิถีของมัน  ใช้ชีวิตอย่างสันโดษและปล่อยวาง

-จีนผลิตเข็มทิศในระยะแรกเผยแพร่ไปยังยุโรปโดยพ้อค้าอาหรับ

-จุดมุ่งหมายในการผลิตเข็มทิศของจีนในระยะแรกเพื่อหาทิศทางในการสร้างบ้าน

-ในสมัยราชวงศ์ชิงมีการประกาศห้ามฝังเข็มเพื่อการรักษาโรคเพราะเห็นว่าอันตรายและไม่แน่ใจว่าจะรักษาโรคหายได้หรือไม่

-อารยธรรมในเอเชียใต้ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาและปรัชญา

-วัฒนธรรมในเอเชียใต้แพร่หลายไปยังประเทศต่าง ๆ  เพราะอินเดียใช้ศาสนาเป็นทางผ่านของการถ่ายทอดอารยธรรม

-วรรณกรรมเรื่องภควัทคีตาของอินเดียกล่าวถึงปรัชญา  ศาสนาและวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต

-ภาพจิตรกรรมฝาผนังตามวัดต่าง ๆ  ไทยรับอิทธิพลด้านศาสนาและวรรณกรรมมาจากอินเดีย

-ประเทศไทย พม่า ญี่ปุ่นรับอิทธิพลด้านศาสนาจากอินเดีย

-อินเดียได้กำหนดความรู้ด้านการคำนวณโดยกำหนดเครื่องหมายแทนตัวเลขสิบตัว

-อักษรคูนิฟอร์มเป็นตัวอักษรรูปภาพ

-ชาวซูเมเรียนได้สร้างสรรค์อารยธรรมในดินแดนเมโสโปเตเมียเป็นกลุ่มแรก

-กฎหมายฮัมมูราบีเป็นกฎหมายที่มีบทลงโทษที่เรียกว่าตาต่อตาฟันต่อฟัน

-ศาสนาคริสต์  ยูดาย  อิสลามก่อกำเนิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเฉียงใต้

สรุปทบทวนเนื้อหา  รายวิชา  สังคมศึกษา รหัส  ส  22101  ม.2

-การเผยแพร่ศาสนาที่ดีที่สุดของพระสงฆ์คือการเทศนาได้ถูกต้อง

-การบรรยายให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาไม่ควรเปรียบเทียบกับศาสนาอื่น

-การจัดนิทรรสการเผยแพร่ความรู้ด้านศาสนาใช้เวลาน้อยแต่ได้รับรู้เนื้อหามาก

-การปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีเพื่อศึกษาหลักธรรม  เช่น  การเข้าค่ายพุทธบุตร

-ปฏิสันถาร แปลว่าการต้อนรับ

-การไปเยี่ยมเยียนผู้อื่นที่บ้านควรให้เสียงหรือสัญญาณว่ามีแขกมาหา

-การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ที่บ้านชาวพุทธจะกระทำเพื่อเป็นสิริมงคล  ทำนุบำรุงศาสนา  ฟังธรรมเทศนา

-ก่อนตักบาตรควรถอดรองเท้า นิมนต์พระ ตักอาหารใส่บาตรด้วยกิริยาสำรวม

-การถวายสังฆทานเป็นทานที่ถวายแด่พระสงฆ์ทั่วไปมิได้เจาะจงว่าจะเป็นพระภิกษุรูปใด

-การถวายสังฆทานเป็นการฝึกความเสียสละ

-วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพาน

-หลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องในวันวิสาขบูชาคืออริยสัจ 4

-วันมาฆบูชาเกิดเหตุการณ์  เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต  หลักธรรมในวันนี้คือโอวาทปาติโมกข์

-พิธีมิสซามีจุดมุ่งหมายเพื่อระลึกถึงชีวิตและคำสอนของพระเยซู

-การทำละหมาดเป็นการแสดงความเคารพต่อพระเจ้า

-การถือศีลอดฝึกความอดทนทางร่างกายและจิตใจ  ศรัทธาต่อพระเจ้า  ความพร้อมในกำลังทรัพย์

-กฎหมายช่วยให้สังคมสงบสุข

-พระราชกำหนดประกาศใช้ในกรณีฉุกเฉิน

-กฎหมายมีผลบังคับใช้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา

-การจดทำเบียนสมรสซ้อนไม่มีผลทางกฎหมาย

-ผู้รับบุตรบุยธรรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าปีบริบูรณ์

-เงินได้สุทธิคือเงินได้พึงประเมินหักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน

-หน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่เล็กที่สุดคือกิ่งอำเภอ

-กรุงเทพ  พัทยาเป็นรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ

-การมีส่วนร่วมตามวิถีประชาธิปไตย เช่น ไปเลือกตั้ง  ชุมนุมด้วยความสงบ

-การทำงานร่วมกับผู้อื่นควรมีเหตุผล เคารพซึ่งกันและกัน

-นักเรียนมีหน้าที่เล่าเรียนหนังสือ

-เหตุการณ์ 6 ตุลา  19  นิสิตนักศึกษาหนีการปราบปรามเข้าป่าเพื่อรวมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย

-เหตุการณ์พฤษภาทมิฬพลเอกสุจินดา คราประยูรต้องลาออกจากตำแหน่งและออกนอกประเทศ

-การเลือกรับข่าวสารต้องนำข้อมูลที่ได้รับมาวิเคราะห์  ประมวลข้อมูลจากหลายแหล่ง

-สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานของสถาบันสังคม

-สถาบันการศึกษาให้ความรู้  สถาบันการปกครองควบคุมความประพฤติ

-ถ้าบุคคลปฏิบัติตามบทบาทของตนย่อมทำให้สังคมมีระเบียบเจริญก้าวหน้า

-วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกษัตริย์เช่น วันฉัตรมงคล  วันจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สรุปทบทวนเนื้อหา ประวัติศาสตร์ ม .3  ส23102

-วันที่ 26  มกราคมเป็นวันชาติของออสเตรเลียเพราะเป็นวันที่กัปตันอาเธอร์ ฟิลลิป  ตั้งนิคมนักโทษในออสเตรเลีย

-อาณาจักรอินคาครอบคลุมประเทศเอกวาดอร์  เปรู  โบลิเวีย  ชิลี  และอาร์เจนตินา

-ชาวออสเตรเลียส่วนมากจะอาศัยอยู่ฝั่งตะวันออกหลังแนวเทือกเขาเรียกว่าเกรดดีไวดิงแรนจ์ บริเวณลุ่มแม่น้ำดาร์ลิงและแม่น้ำเมอร์เรย์ -ดาร์ลิง

-แหลมฮอร์นตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทธแอตแลนตกและมหาสมุทรแปซิฟิก

-แม่น้ำอะเมซอนเกิดจาการละลายหิมะในประเทศเปรู

-ทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวของพวกอินคา

-ชาวยุโรปเดินทางมายังทวีปอเมริกาใต้เพื่อเอาเป็นอาณานิคม

-กาฬทวีป คือทวีปแอฟริกาเพราะมีความลึกลับผู้คนรู้จักน้อย

-แอฟริกามีขนาดใหญ่รองจากทวีปเอเชีย

-แอฟริกามีความล้าหลังเนื่องจาก

-ชนวนสงครามโลกครั้งที่  1  เกิดจากการลอบปลงพระชนม์มกุฎราชกุมารแห่งออสเตรเลีย ฮังการี

-แหล่งอารยธรรมของแอฟริกาอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์

-ชาวยุโรปสำรวจแอฟริกาเพื่อหาเส้นทางไปสู่อินเดีย

-สเปนสำรวจดินแดนใหม่เพื่อเป็นอาณานิคม

-ออสเตรเลียตั้งอยู่ในซีกโลกใต้และตะวันออก

-หลังสงครามโลกครั้งที่  2  สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำโลกเสรีประชาธิปไตย  ต่อต้านคอมมิวนิสต์

-การเวลาแห่งความฝัน”เป็นความเชื่อเกี่ยวกับการสร้างโลกและเรื่องราวของบรรพบุรุษที่เล่าขานสืบทอดต่อกัน

-การเลือกตั้งในออสเตรเลียมีการลงคะแนนเสียงโดยวิธีลับ

-ดินแดนแห่งโลกใหม่คือ ทวีปอเมริกา

-คริสโตเฟอร์โคลัมบัสสำรวจทวีปอเมริกาเป็นคนแรก

-พื้นที่ส่วนใหญ่ของออสเตรเลียเป็นทะเลทราย

-ชนดั้งเดิมของออสเตรเลียคือพวกอะบอริจินิส

-ผลของสงครามโลกครั้งที่  1  ทำให้เกิดความร่วมมือก่อตั้งองคืกรเพื่อสันติภาพ

-หลังสงครามโลกครั้งที่  2  ทำให้ประเทศที่เป็นอาณานิคมเรียนร้องเอกราช

-สาเหตุสำคัญที่ทำให้อาณานิคมแยกจากกเมืองแม่เพราะถูกขูดรีดผลประโยชนืมาก

-สงครามโลกครั้งที่  2  นำระเบิดปรมณูมาใช้  มีอานุภาพทำลายล้างสูง

 

สรุปทบทวนเนื้อหา  รายวิชา  สังคมศึกษา รหัส  ส  23101  ม.3

-การกรวดน้ำให้รินน้ำไหลลงไม่ให้ขาดตอน เริ่มกรวดน้ำเมื่อพระสวด  “ยะถา  วาริวหา

-อิมานิ  มะยัง  ภันเต  ปังกุกูลจีวะรานิ  สะปะริวารานิ  ใช้ในการทอดผ้าป่า

-การตักบาตรเทโวเกี่ยวกับการเสด็จโปรดพุทธมารดา

-งานมงคล เช่นงานแต่งนิยมนิมนต์พระมาเป็นจำนวนคู่เพื่อให้เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนิมนต์พระมาเท่า ๆ  กัน

-วันอาสาฬหบูชาเป็นวันพระรัตนตรัยครบสามองค์

-การประกอบศาสนพิธีเพื่อชำระจิตใจ  รักษาเอกลักษณ์ชาติ  สมาทานศีลและฟังธรรม

-สัญญาซื้อขายประเภทอสังหาริมทรัพย์  เช่นที่ดิน  และบ้านเรือนต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

-ศาสนาอิสลามให้บริจาคทานเพื่อให้เกิดความเห็นอกเห็นใจคนอื่น

-หลักอาศรม 4  ของพราหมณ์ฮินดูปฏิบัติเพื่อยกระดับชีวิตให้สูงขึ้น

-โทษอาญา  ริบทรัพย์  ปรับ  กักขัง  จำคุก  ประหารชีวิต

-การลักทรัพย์คือการเอาทรัพยืของผู้อื่นไปโดยที่เจ้าของไม่ยินยอม

-วิ่งราวทรัพย์  คือ  การลักทรัพย์โดยฉกเอาซึ่งหน้า

-ชิงทรัพย์คือ  การลักขโมยของผู้อื่นโดยการใช้กำลังหรืออาวุธททำร้ายเจ้าของทรัพย์

-สิทธิมนุษยชนประกอบด้วยศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ความเสมอภาค

-การละเมิดสิทธิมนุษยชนเช่น  นายจ้างทุบตีลูกจ้างแทนการหักค่าแรง

-ประเพณีวัฒนธรรมภาคเหนือเช่น คำเมือง  รับประทานข้างเหนียว  เลี้ยงข้างแลงขันโตก  ข้าวนึ่ง  แกงฮังเล  แกงอ่อม  แกงแค  ไส้อั่ว  ลาบเหนือ  น้ำพริกอ่อง  แคบหมู  ตานก๋วยสลาก  งานปอยหลวง  พิธีบายศรีสู่ขวัญ

-ประเพณีอีสาน เช่น  แห่ผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  ไหลเรือไฟนครพนม  แห่ปราสาผึ้งสกลนคร

-วัฒนธรรมท้องถิ่นของแต่ละภาคที่คล้ายกันคือพิธีกรรมทางศาสนา

-รสช.  ทำการปฏิรูปรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  และแต่งตั้งนายกคือ พล.อ.  สุรยุทธ  จุลลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี

-การปกครองเผด็จการผู้นำสำคัญที่สุด

-ข้อดีของการปกครองประชาธิปไตยคือประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง

-ข้อเสียของเผด็จการคือปกครองโดยคนกลุ่มเดียว

-ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรับมนตรีคือประธานรัฐสภา

-การปกครองเผด็จการอำนาจนิยมยังให้เสรีภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจ

-การใช้อำนาจแบบเบ็ดเสร็จคือการจำกัดเสรีภาพในการดำเนินชีวิตของมนุษย์

–กกต.มีหน้าที่ในการดำเนินการเลือกตั้งเป็นองค์กรอิสระ

ประเทศที่ปกครองประชาธิปไตยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขเช่นฝรั่งเศส  ฟิลิปปินส์

-ประเทศที่ปกครองระบอบประชาธิปไตยมีกษัตริยืเป็นประมุขเช่น  อังกฤษ  เนเธอร์แลนด์  เบลเยียม  เดนมาร์ก  นอร์เวย์  สวี-สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมีอำนาจในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของรัฐ

เดน  ญี่ปุ่น  มาเลเซีย

-ศาลปกครองพิจารณาคดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ

-ศาลยุติธรรมประกอบด้วย  ศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  ศาลฎีกา

สรุปทบทวนเนื้อหา เทอม 1/2

สรุปทบทวนเนื้อหา

วันแม่

ระลึกถึงคุณแม่

This slideshow requires JavaScript.

อยุธยา

การสถาปนากรุงศรีอยุธยาและธนบุรี

การสถาปนาอาณาจักรอยุธยาได้สำเร็จเกิดจากอยุธยาเป็นแหล่งอารยธรรมดั้งเดิม  มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน  มีภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย  ตั้งอยู่กึ่งกลางเส้นทางเดินเรือระหว่างจีนกับอินเดีย  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีกษัตริย์ที่พระปรีชาสามารถ

คลังภาพ

อบรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ

This gallery contains 1 photos.

อบรมพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทัก … อ่านเพิ่มเติม