Category Archives: วิจัยในชั้นเรียน

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง ตามรอยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ตามรอยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางนงนุช ตราผักแว่น
ปีการศึกษา 2553
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อรายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ตามรอยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของ นักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูป คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผู้ศึกษาเป็นครูผู้สอน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ตามรอยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 2 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ และแบบทดสอบย่อยประจำบทเรียน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 10 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป
จำนวน 10 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คำนวณจากสูตร E1 / E2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่า t-test (Dependent) การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ตามรอยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยาก (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) และค่าความเชื่อมั่น (rtt)
ผลการศึกษาค้นคว้า พบว่า
1. บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ตามรอยกรุงศรีอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 8175/88.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี อำเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่องตามรอย กรุงศรีอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 มีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ตามรอย
กรุงศรีอยุธยาและธนบุรี กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ( = 4.27, S.D. = 0.45)

Advertisements